Dainik Adhikar

Editions: Jaipur, Kota, Bikaner, Barakpur, Tonk, Haryana and Faridabad.